DEZE DISCLAIMER IS VAN TOEPASSING...

...op uw gebruik van de website Saraja Slaapcursus. Wij raden u aan het onderstaande nauwkeurig door te lezen.

1. INFORMATIE EN COMMUNICATIE

Saraja Coaching besteedt de grootst mogelijke zorg aan de betrouwbaarheid en juistheid van de gegevens op haar website Saraja Slaapcursus. Onjuistheden en onvolledigheden kunnen echter voorkomen. Wij garanderen dan ook niet dat de inhoud van de website Saraja Slaapcursus volledig en/of juist is. U aanvaardt dat de website Saraja Slaapcursus alleen de functionaliteit en overige eigenschappen bevat zoals u die aantreft op de website Saraja Slaapcursus op het moment van gebruik.

Saraja Coaching is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade die te wijten is aan de vermelding van onjuiste en/of onvolledige informatie. Verder is Saraja Coaching niet aansprakelijk voor enige vorm van schade die het gevolg is van het gebruik van de website Saraja Slaapcursus of het onvermogen om de website Saraja Slaapcursus te gebruiken als gevolg van storingen en/of onderbrekingen.

Saraja Coaching garandeert niet dat toegezonden e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet, of te laat, ontvangen of verwerken daarvan. Saraja Coaching is te allen tijde bevoegd om de inhoud van de website Saraja Slaapcursus aan te passen.

2. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de auteursrechten, databankrechten, merkrechten en handelsnaamrechten, met betrekking tot (de inhoud van) de website Saraja Slaapcursus en de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, geluiden, teksten, databestanden, foto’s, programmatuur, merken, logo’s en alle overige materialen – inclusief de combinatie(s) daarvan, berusten bij Saraja Coaching of haar licentiegevers.
Zonder voorafgaande schriftelijk toestemming van Saraja Coaching, is het u niet toegestaan om de inhoud van de website Saraja Slaapcursus openbaar te maken en/of te verveelvoudigen tenzij dit noodzakelijk is om normaal gebruik te maken van de website Saraja Slaapcursus en/of dit is toegestaan op grond van dwingend recht. Daarnaast is het niet toegestaan om een (niet-)substantieel deel van de website Saraja Slaapcursus (herhaald en systematisch) op te vragen en te hergebruiken op de wijze zoals bedoeld in de Databankenwet.

3. VERWIJZINGEN NAAR WEBSITES VAN DERDEN

De website Saraja Slaapcursus kan informatie bevatten die van derden afkomstig is en/of kan verwijzen naar de websites van derden (bijvoorbeeld via een hyperlink, banner of button). Over deze informatie en de inhoud van deze websites heeft Saraja Coaching geen zeggenschap. Saraja Coaching accepteert dan ook geen verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid voor deze informatie en de inhoud van deze websites.

4. RECHTSKEUZE EN –BEVOEGDHEID

Op uw gebruik van de website Saraja Slaapcursus alsmede deze disclaimer is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Geschillen die voortvloeien uit deze disclaimer, zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

5. CONTACT

Als u vragen of opmerkingen heeft over het gebruik van de website Saraja Slaapcursus, kunt u contact opnemen door een mail te sturen naar info@saraja-slaapcursus.nl