ONZE PRIVACYVERKLARING AAN JOU...

Saraja Coaching heeft het merk Saraja Slaapcursus op de markt gebracht. Met het merk Saraja Slaapcursus is Saraja Coaching erop gericht mensen die lijden aan insomnie te coachen bij het structureel verbeteren van hun slaap. Saraja Coaching verwerkt zodoende persoonsgegevens.

In deze privacyverklaring staat hoe Saraja Coaching met persoonsgegevens omgaat en jouw privacy respecteert. Met een persoonsgegeven wordt bedoeld alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Dit betekent dat informatie ofwel direct over iemand gaat, ofwel naar deze persoon te herleiden is. Deze privacyverklaring kan van tijd tot tijd worden aangepast. Het verdient dan ook aanbeveling om deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen, zodat je van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Talja Lambert, eigenaar van Saraja Coaching, is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

CONTACTGEGEVENS

e-mail: info@saraja-slaapcursus.nl
website: www.saraja-slaapcursus.nl
tel: +31 6 40 19 48 11

PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

Saraja Coaching verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze producten/diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Woonplaats
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie, telefonisch en persoonlijk.
 • Locatiegegevens
 • Voor gegevens over jouw activiteiten op onze website maken wij gebruik van Google Analytics.
 • Wanneer je gebruik maakt van de chatfunctie op onze website verzamelt WhatsApp mogelijk gegevens van je zoals je naam, je mailadres, je internetbrowser IP-adres.

BIJZONDERE EN/OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via privacy@saraja-coaching.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

MET WELK DOEL EN OP BASIS VAN WELKE GRONDSLAG WIJ PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN

Saraja Coaching verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het verstrekken van een offerte.
 • Het afhandelen van jouw betaling.
 • Verzenden van onze nieuwsbrief.
 • Je te kunnen bellen, e-mailen of skypen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
 • Om slaapcoaching aan te kunnen bieden volgens een van onze producten/diensten.
 • Om jouw ervaringen met een van onze producten/diensten te kunnen analyseren en op basis daarvan onze dienstverlening te verbeteren.
 • Saraja Coaching analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
 • Saraja Coaching verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING

Saraja Coaching neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Saraja Coaching) tussen zit.

HOE LANG WE PERSOONSGEGEVENS BEWAREN

Saraja Coaching bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Wij bewaren jouw naam en mailadres zolang je nieuwsbrieven van ons wenst te ontvangen. Je kunt ervoor kiezen geen nieuwsbrieven van Saraja Coaching meer te ontvangen door je onderaan een nieuwsbrief af te melden of hierover contact op te nemen met info@saraja-slaapcursus.nl.

Als je uit belangstelling informatie bij ons hebt aangevraagd, bewaren wij jouw gegevens tot een half jaar na het laatste schriftelijk of persoonlijk contact, zodat als je besluit gebruik te gaan maken van onze producten/diensten we binnen deze termijn terug kunnen vallen op deze gegevens.

Wij bewaren je gegevens tot twee jaar na het laatste schriftelijke of persoonlijke contact als je een product/dienst van ons hebt afgenomen. Mocht je binnen deze termijn hernieuwd contact met ons opnemen, kunnen we in het kader van nazorg gericht reageren door terug te kunnen vallen op deze gegevens. Wel bewaren wij dan nog persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn. Zo bewaren wij factuurgegevens 7 jaar omdat de Belastingdienst dit eist.

Ook behouden wij jouw gegevens 7 jaar na het laatste schriftelijke of persoonlijke contact met een organisatie in onze bestanden, als jij als contactpersoon naar ons toe hebt opgetreden in functie vanuit de betreffende organisatie die om welke reden dan ook interesse in Saraja Coaching en/of ons merk Saraja Slaapcursus heeft getoond. Of andersom als je als contactpersoon hebt opgetreden in functie bij een organisatie waar wij als Saraja Coaching contact mee hebben opgenomen.

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN

Saraja Coaching deelt jouw persoonsgegevens als dit noodzakelijk is voor een eventuele wettelijke verplichting. Daarnaast verstrekt Saraja Coaching jouw persoonsgegevens aan andere derden.

Wij werken als Saraja Coaching voor de uitvoering van onze producten/diensten op locatie met als zelfstandig ondernemers opererende coaches/trainers die bij ons Landelijk Netwerk Saraja Slaapcursus aangesloten zijn. Wanneer je gegevens met Saraja Coaching deelt, kunnen deze gegevens gedeeld worden met één van deze aangesloten coaches/trainers met het oog op (eventuele) slaapcoaching door hen.

Ook werkt Saraja Coaching samen met partijen die ons opdrachten verstrekken om bij externe organisaties de producten/diensten van Saraja Slaapcursus te verzorgen. In dit kader kan het zijn dat wij gegevens aan deze derden willen verstrekken, maar dit doen wij alleen na jouw nadrukkelijke schriftelijke toestemming.

De bij het Landelijk Netwerk Saraja Slaapcursus aangesloten coaches/trainers en onze samenwerkingspartners zijn overigens als zelfstandig ondernemer of als zelfstandige organisatie in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) zelf verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens die zij van jou in hun bezit hebben.

LINKS NAAR SITES VAN DERDEN

Op onze site staan links naar andere websites waar mogelijk een ander privacybeleid geldt dan dat van Saraja Coaching. Als je persoonlijke gegevens op een dergelijke site plaatst, wordt die informatie behandeld conform het privacybeleid van de betreffende site. We raden je aan om de privacyverklaring van sites die je bezoekt aandachtig te lezen.

WIDGETS VOOR SOCIALE MEDIA

Onze website hanteert mogelijk sociale-mediafuncties en een chatfunctie die op onze site worden uitgevoerd. Deze functies kunnen uw IP-adres verzamelen, bijhouden welke pagina's je bezoekt op onze site en een cookie plaatsen opdat de functie goed werkt. Sociale media-functies en -widgets worden of extern of direct op onze site gehost. Op jouw interacties met deze functies is het privacybeleid van het bedrijf dat de functie heeft geleverd van toepassing.

COOKIES, OF VERGELIJKBARE TECHNIEKEN, DIE WIJ GEBRUIKEN

Saraja Coaching gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Saraja Coaching en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@saraja-slaapcursus.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Saraja Coaching wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

HOE WIJ PERSOONSGEGEVENS BEVEILIGEN

Saraja Coaching neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@saraja-slaapcursus.nl

 

Privacyverklaring voor het laatst bijgewerkt op 16 maart 2023.